Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese: www.sastyle.cz

 

Informace o prodávajícím

Podnikatel: Petr Klimeš
Bydliště: Majdalenky 852/13, Brno-Lesná, 638 00
IČ: 03979237

Telefon: +420 728 751 802
E-mail: safishing@seznam.cz

(Dále jen „prodávající“)

Nejsme plátci DPH.


Doprava zboží

Kupující má právo si zvolit způsob dopravy dle dodacích podmínek objednaného zboží. Pokud není uvedeno jinak, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Kupující má povinnost zaplatit cenu zboží a zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího upozornil e-mailem, ve kterém mu poskytl přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. 

 

Informace o způsobu úhrady ceny zboží

Cenu zboží objednaného v e-shopu www.sastyle.cz (dále jen „e-shop“) může zákazník uhradit následujícími způsoby, jejichž volba je závislá na zvoleném způsobu doručení zboží:

a) V případě doručování zboží Českou Poštou může zákazník cenu zboží uhradit dobírkou (platbou v hotovosti kurýrovi či pracovníku pošty).

b) Bankovním převodem na bankovní účet č. 1379692017/3030, vedený u Air bank, a.s.

c) Platební kartou on-line.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může ve smyslu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může takto učinit bez uvedení důvodu pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dopravu zboží. Toto učiní do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Práva z vadného plnění

Kupující může u prodávajícího do dvou let od převzetí zboží uplatnit právo z vadného plnění.

Prodávající neodpovídá za vady, které kupující způsobil sám nebo o kterých před převzetím zbožím věděl nebo musel vědět.

Kupující může v době uvedené v odst. 1 tohoto článku uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti.

Není-li odstranění vady zboží opravou nebo výměnou zboží možné, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Lifetime Warranty

Pokud je na některém z produktů vyobrazen nápis "lifetime waranty" je tím myšlena životnost produktu, která činí 4 roky.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající neodpovídá za vady, které kupující prokazatelně způsobil sám, vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

V této lhůtě se může v případě vad, kterými prodávající podstatně porušil povinnosti z kupní smlouvy, kupující domáhat:

a) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci

b) odstranění vady opravou

c) přiměřené slevy z kupní ceny

d) odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Za podstatné se má ve smyslu § 2002 takové porušení smlouvy, o němž prodávající věděl nebo musel vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 

V případě vad, které jsou pouze nepodstatným porušením smlouvy se může kupující ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku domáhat:

a) odstranění vady
b) přiměřené slevy z kupní ceny

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát po sobě stejná vada, čtyřikrát po sobě různá vada) nebo v případě, že zboží má tři a více odstranitelných vad současně, může kupující uplatnit právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy.

 

Uplatnění práv z vad (reklamace)

Kupující je povinen uplatnit práva z vad u prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu objevil. Kupující dále oznámí prodávajícímu, jaké právo z vady si zvolil při oznámení vady prodávajícímu, nebo bez zbytečného odkladu po tom, co vadu prodávajícímu oznámil.

Kupující provedenou volbu práva z vady nemůže měnit bez souhlasu prodávajícího. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy kupující žádá odstranění vady opravou zboží, a tato vada se později ukáže jako neopravitelná.

Pokud nedojde včas k uplatnění práv z vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, má kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (čl. VI odst. 4.).

Kupující při uplatnění práv z vady prokáže nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace počne běžet doručením zboží prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do sedmi pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v uveden sedmidenní lhůtě sdělí kupujícímu.

Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. 

Záruční doba se prodlužuje o časový úsek od uplatnění reklamace do jejího úplného vyřízení.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Závěrečná ustanovení

Kupující dává souhlas k tomu, aby prodávající zpracoval a uchovával osobní údaje, které prodávajícímu poskytne v souladu se zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů k uzavření smlouvy a plnění účelu této smlouvy. Na žádost kupujícího prodávající poskytne kupujícímu informace o tom, jaké osobní údaje o něm uchovává. Kupující má právo tyto údaje měnit či vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

Prodávající si vyhrazuje možnost jednostranné změny obchodních podmínek. Tato změna se nedotýká smluv dříve uzavřených.Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvy, jejichž subjekty jsou prodávající a kupující, který je spotřebitelem.

Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě, že spor mezi kupujícím a prodávajícím není vyřešen smírně dohodou mezi stranami, může se kupující obrátit na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Smlouva, její platnost a všechny související otázky se řídí českým právem.

V případě sporu s mezinárodním prvkem jsou příslušné české soudy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2017